دسته بندی پست ها
پست های اسپانسرپیشنهاد سردبیرتازه ترین پست هاپر بازدید ترین پست هامحبوب ترین پست هازیبایی، بهداشت و سلامتتغذیه و آشپزیعلمی و آموزشیروزانه و اجتماعیخانه و خانوادهتکنولوژی و فناوریطنز و داستانیتاریخی و گردشگریعکس و کاریکاتوراینترنت و کامپیوترفلسفی و اخلاقیبازی و سرگرمیخلاقیت و نوآوریفرهنگی و هنریفیلم و سریالاقتصادی و مالیگرافیک و طراحیورزشی و تندرستی
1

مجله میترا

English
ورود به حساب ثبت نام
English خروج پیشخوان پرداخت آنلاینگیاهان خواب آور را بشناسیم

پست های بیشتر از دسته تغذیه و آشپزی

بعضی گیاهان هستند ک باعث آرامش و یا خواب میشوند انهارا بشناسیم.بوﺋﯿﺪﻥ ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺮ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .
گزارش تخلف دوست داشتم ( 0 ) بنچاق !
نویسنده : mojtaba11 شماره پست : 14337 تاریخ انتشار : 1396/07/29
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻮ، ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ، ﮐﺪﻭﺗﻨﺒﻞ، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﺧﻮﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ .ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ: ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺪﻭﺗﻨﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﯿﺮﻩ ﺗﺨﻢ ﮐﺪﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﮐﺎﻫﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A، B ، C ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻫﻦ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﯾﺪ، ﺭﻭﯼ ﻭ ﻣﺲ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﮐﻢ ﻧﻮﺭ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﮔﻼﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﺵ ﺟﻮ، ﺁﺵ ﮐﺪﻭ ﻭ ﮐﺎﻫﻮ ﻭ ﻫﻮﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮔﻞ ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ: ﮔﯿﺎﻩ ﺗﺮﺧﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﯽﺧﻮﺍﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮔﯿﺎﻩ ﺧﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﮒ ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﮐﺎﻫﻮ، ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺷﻘﺎﯾﻖ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺳﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺑﻮﺋﯿﺪﻥ ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺮ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻡﺑﺨﺸﯽ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﺑﯽﺿﺮﺭ ﺍﺳﺖ.

محتوای پست ها و مطالب این وب سایت، توسط کاربران آن، تهیه و تولید می شود، به همین دلیل تیم مجله میترا مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده، نخواهد داشت
کلمات کلیدی : گیاهان خواب آور ، گیاهان آرام بخش ، گل نیلوفر آرامش بخش
 من همیشه شب ها خوابم نمیبره تا نصف شب امیدوارم که این چیزها رو بخورم خوب شم اگه نشدم میرم طب سنتی ممنون از پستتون
 سلام. ممنون واسه پیگیری شما دوستان. بله درسته گیاه قرنه هم خواب آور هست
 سلام به غیر از این گیاهان میتوان گیاه قرنه هم اضافه کرد که در نواحی کوه های قاین و اطراف موجود می باشد.
برای ارسال نظر و یا سوال، لطفا ابتدا به حساب کاربری تان وارد شوید


تبلیغ با میترا نت